הבונים - אתר הבניה של מודיעין והסביבה
מילון מונחים

מילון מונחים

אחראי לביצוע

מי שהקבלן הראשי ממנה כאחראי לביצוע השלד. תפקידו של האחראי לביצוע לבדוק  במהלך הבנייה אם עבודות השלד בוצעו בהתאם לתכניות קונסטרוקציה שהכין מתכנן השלד.

אחראי לביקורת

איש מקצוע בתחום הבניין (אדריכל, מהנדס או הנדסאי), שמינה בעל ההיתר וחתום על הבקשה להיתר. תפקידו של האחראי לביקורת לערוך ביקורת בכל הנוגע לצורת הבניין, לשטחו, למיקומו המדויק בתחום הנכס ולהתאמת הבנייה לתכניות המבנה. בנוסף לאחראי לביקורת מתמנים אחראים נוספים לכל תחום מתחומי הבניין, כגון אחראי לביצוע שלד הבניין, אחראי לביקורת בכל הנוגע לאינסטלציה סניטרית ועוד.

בעל ההיתר

מי שביקש היתר לבנייה או לשימוש במקרקעין.

גוש

חלק מהקוד המספרי המשמש לזיהוי נכסי מקרקעין בישראל. כל שטחה של המדינה מחולק לגושים, וכל גוש מחולק לחלקות או למגרשים.

הקלה

שינוי קל מהוראות התכנית החלה במקום, שאינו מהווה סטייה ניכרת, שניתן לקבל עבורו היתר בהליך של הקלה או של שימוש חורג.

ועדה מקומית

מוסד תכנון המורכב מנציגי הרשויות המקומיות שבשטחה של הוועדה. אם בתחום הוועדה נמצאת רק רשות מקומית אחת, החברים בוועדה המקומית הם חברי מועצת הרשות המקומית.

חלקה

שטח קרקע בגבולות מוגדרים על פי מפת גוש והמהווה יחידת מקרקעין הרשומה ככזאת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
כל שטחה של ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות. חלקה שבנוי עליה בית, והוא רשום כבית משותף, מחולקת לתתי – חלקה, המשמשות בדרך כלל לזיהוי כל אחת מהדירות בבנין.

מגרש

יחידת קרקע שנקבעה בתכנית, גם אם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין וגם אם לא, בין אם מותרת בה בנייה ובין אם לאו.

מפה טופוגרפית

מפה שבה מסומנים בקנה מידה כל העצמים הנמצאים בשטח קרקע מוגדר. בין היתר מסומנים על גבי המפה הטופוגרפית גם ציון גובה מעל פני הים וקווי גובה.

מפה מצבית

מפה שבה מסומנים בקנה מידה כל העצמים הנמצאים בשטח קרקע מוגדר. בניגוד למפה טופוגרפית, לא מסומנים במפה המצבית קווי גובה וציון הגובה מעל פני הים. הסבר

מפת איתור עבודה

מפת המגרש, על רקע מפת המדידה שכוללת כל מה שקיים בשטח וכל מה שמתוכנן בו.

מפת מדידה

מפה בקנה מידה שעורך מודד מוסמך וכוללת את גבולות השטח, קואורדינאטות, סימון של כיוון הצפון וכל העצמים הנמצאים בשטח. המפה יכולה לכלול רישום גבהים (מפה טופוגרפית) או לא לכלול אותם (מפה מצבית).

מתכנן שלד הבניין

מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי תקנות המהנדסים, ושחתם על הבקשה להיתר בנייה ועל הנספחים לבקשה כאחראי לתכנון שלד הבניין ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו.

נסח טאבו

מסמך המעיד על בעלות בנכס מסוים לפי גוש וחלקה. נסח הטאבו רשום בלשכת רישום המקרקעין.

 

סטייה ניכרת מתכנית

בקשה להיתר בנייה הכוללת סטייה מהוראות תכנית החלה במקום שמשפיעה על אופי המקום או הסביבה. בקשה כזו אפשר לאשר רק באמצעות הליך של שינוי תכנית, אך לא במסגרת שימוש חורג או הקלה.

סטייה קלה

בקשה להיתר בנייה הכוללת סטייה מהוראות התכנית החלה במקום, אך אינה משנה את אופי המקום או הסביבה. בקשות כאלה יכולות לקבל היתר בנייה במסגרת שימוש חורג או הקלה.

פנקס רישום מקרקעין

פנקסי רישום המקרקעין הם אוסף התעודות והמסמכים המשמשים כיסוד לרישום, ומתעדים את כל העסקאות והפעולות במקרקעין במדינת ישראל. בפנקסים נרשמות פעולות מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד. לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים אחראית לניהול פנקסי המקרקעין, שנגישים כיום גם בצורה ממוחשבת.

קו בניין

קו דמיוני המסומן על פני הקרקע ומתחתיה, שנקבע בתכנית מאושרת, ושאסור לבנות בינו ובין גבול הנכס.

 

רשות רישוי

רשות הרישוי היא הגורם המוסמך להעניק היתר בנייה אם הבקשה להיתר אינה כוללת הקלות ו/או שמושים חורגים. ברשות הרישוי חברים מהנדס הוועדה המקומית ויו"ר הוועדה.

שימוש חורג

שימוש בקרקע או בבניין למטרה שונה מזו שנקבעה בתכנית החלה במקום או בהיתר. מידע מפורט תוכלו למצוא במדריך להוצאת היתר לשימוש חורג.

תכנית החלה במקום

תכנית בניין עיר (תב"ע) הכוללת לפחות תשריט ותקנון.

תסקיר השפעה על הסביבה

מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין הסביבה שבה היא מיועדת להתבצע, וכולל בין היתר הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התכנית על אותה סביבה, ופירוט האמצעים הדרושים למניעה או לצמצום השפעות שליליות, כפי שייקבע בתקנות.

תעודת גמר

תעודה שמעניקה הוועדה המקומית לבעל ההיתר, המעידה כי העבודה המתוארת בהיתר הושלמה בהתאם לו.

תקנון

חוברת שבה מפורטות זכויות הבנייה, הנחיות ומגבלות לבנייה בכל ייעוד המצוין בתשריט.

תרשים מתאר

תרשים המתאר את המגרש, את גבולותיו ואת מה שבנוי עליו.

תשריט

מפה הערוכה על רקע מפת מדידה ובה מסומנים כבישים, רחובות, גושים וחלקות, והיא מאפשרת לראות את מיקומי המגרשים ואת הייעוד של כל אחד מהם.

 הגדרות אלו נלקחו מתוך שער המידע לרישוי ולבנייה של משרד הפנים

מודיעין צור קשר מכבים רעות טפסים להורדה שלבי ההיתר מעקב בנייה אישי מילון מונחים בנייה ירוקה